หน้าแรก
[HyperLink1] กาบใบเน่าแดง  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Red rot of leaf sheath
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Selerotium rolfsii  รา

 Pellicularia rolfsii  รา

อาการ
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด เชื้อราและเม็ดกลมจะพบมากในโคนกออ้อยที่แตกหน่อหนาแน่นระยะปลูกชิดกัน ในช่วงอากาศร้อนฝนตกชุก นอกจากนั้นเม็ดกลมอาจลอยไปตามน้ำและเข้าทำลายโคนอ้อยต่อไป
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา ไม่จำเป็นต้องป้องกันกำจัด เนื่องจากโรคนี่จะเป็นที่ใบ และกาบใบของอ้อยแก่ ซึ่งไม่มีผลเสียหายรุนแรงต่อผลผลิตแต่อย่างใด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด ไม่จำเป็นต้องป้องกันกำจัด เนื่องจากโรคนี่จะเป็นที่ใบ และกาบใบของอ้อยแก่ ซึ่งไม่มีผลเสียหายรุนแรงต่อผลผลิตแต่อย่างใด
พาหะนำโรค
น้ำชลประทาน, น้ำ  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
 โคนกออ้อยแตกกอหนาแน่น  

 ระยะปลูกชิด  

 อากาศร้อนฝนตกชุก  

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค