หน้าแรก
[HyperLink1] ตอแคระแกรน  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ Ratoon stunting disease
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Claribacter xyli subsp xyli  แบคทีเรีย

อาการ ตอแคระแกรนอ้อยในแปลงโตไม่สม่ำเสมอ ผลผลิตลดลง 20-40% อ้อยเหี่ยวง่ายถ้านำลำอ้อยที่เป็นโรคมาผ่าตามยาวจะมีรอยขีดสั้น ๆ หรือจุดสีแดงบริเวณฐานของข้อเห็นชัดในพันธุ์ NCO 310 โรคนี้รุนแรงในอ้อยตอและสภาพแห้งแล้งขาดน้ำในเขตน้ำฝน
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด เกิดจากการปลูกท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค หรือเชื้อโรคติดไปกับมีดตัดอ้อยแพร่เชื้อไปยังต้นปกติ
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา โรคนี้เป็นโรคสำคัญทางเศรษฐกิจที่ป้องกันได้ง่ายโดยการแช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อน 50? ซ. นาน 2 ชั่วโมง ก่อนปลูกและในขณะที่ตัดอ้อยในแปลงขยายท่อนพันธุ์ ควรใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคบนมีดตัดอ้อยด้วย ก่อนปลูกอ้อยใหม่ ให้กำจัดตอเดิมในแปลงให้หมด
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด โรคนี้เป็นโรคสำคัญทางเศรษฐกิจที่ป้องกันได้ง่ายโดยการแช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อน 50? ซ. นาน 2 ชั่วโมง ก่อนปลูกและในขณะที่ตัดอ้อยในแปลงขยายท่อนพันธุ์ ควรใช้สารเคมีฆ่าเชื้อโรคบนมีดตัดอ้อยด้วย ก่อนปลูกอ้อยใหม่ ให้กำจัดตอเดิมในแปลงให้หมด
พาหะนำโรค
ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค  

เครื่องมือที่ใช้ในแปลงปลูก เช่น มีดตัดอ้อย  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
 แห้งแล้ง  

 ขาดน้ำ  

 อ้อยตอ  

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
พันธุ์ที่ต้านทานต่อโรค