หน้าแรก
[HyperLink1] หนอนเจาะลำต้น  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ
ชื่อวิทยาศาสตร์
วงศ์
วงศ์ชีวิต
ระยะไข่
ระยะหนอน
ระยะดักแด้
ตัวเต็มวัย
อาการ
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด
ลักษณะการทำลายของแมลง
ความเสียหายที่เกิดกับอ้อย
การควบคุมกำจัดแมลง
พาหะนำโรค
ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้
พันธุ์ที่อ่อนแอต่อโรค
สอน.8(เค 90-77)-MS   สอน.22(แอลเค 95-127)-S