หน้าแรก
[HyperLink1] ใบขาว  
ชื่อพื้นเมือง
ชื่อสามัญ White leaf
ชื่อวิทยาศาสตร์
เชื้อสาเหตุ
 Phytoplasma  ไฟโตพลาสมา

อาการ ใบอ้อยจะเปลี่ยนเป็นสีเขียวอ่อนหรือขาวซีด แคบเรียวเล็กมากกว่าปกติ บางครั้งจะเป็นทางหรือแถบขาวขนาดต่าง ๆ กัน เริ่มจากโคนใบขนานไปตามความยาวของใบ ต่อมาจึงขยายจนเต็มใบอ้อย อ้อยจะแคระแกรน ลำต้นสั้น ปล้องถี่ แตกหน่อมากคล้ายกอตะไคร้ ระยะอ้อยตอจะแตกเป็นกอสีขาวเป็นฝอย ทำให้ผลผลิตลดลงเกินกว่า 50%และไว้ตอได้ไม่ดี
พื้นที่แพร่ระบาด
วิธีการแพร่ระบาด เชื้อโรคติดอยู่กับทุกส่วนของต้นอ้อย เมื่อนำส่วนหนึ่งส่วนใดไปขยายพันธุ์ โรคจะติดไป และระบาดออกไปอย่างรวดเร็ว หรือต้นอ้อยเป็นโรคที่งอกจากตออ้อยเป็นโรคเดิมในแปลง ก็เป็นแหล่งเพาะเชื้อแพร่โรคได้อีก พาหะนำโรค คือ เพลี้ยจั๊กจั่น Matsumuratettix hyroglyphicus อาการของโรคใบขาวจะระบาดรุนแรงมากขึ้นในอ้อยตอที่อยู่ในเขตแห้งแล้ง ดินทรายความอุดมสมบูรณ์ต่ำ
ระยะเวลาแพร่ระบาด
วิธีการป้องกันรักษา ให้ปลูกพันธุ์แรกนาร์ต้านทานโรค เมื่ออ้อยแปลงใดเป็นโรคใบขาวให้ขุดทำลาย สำหรับท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกหรือขยาย ให้คัดเลือกจากแปลงที่ไม่เป็นโรคเท่านั้น ก่อนปลูกให้แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนอุณหภูมิ 50? ซ. นาน 2 ชั่วโมง
สภาพแวดล้อมที่เหมาะสมในการแพร่ระบาด ให้ปลูกพันธุ์แรกนาร์ต้านทานโรค เมื่ออ้อยแปลงใดเป็นโรคใบขาวให้ขุดทำลาย สำหรับท่อนพันธุ์ที่จะนำไปปลูกหรือขยาย ให้คัดเลือกจากแปลงที่ไม่เป็นโรคเท่านั้น ก่อนปลูกให้แช่ท่อนพันธุ์ในน้ำร้อนอุณหภูมิ 50? ซ. นาน 2 ชั่วโมง
พาหะนำโรค
เพลี้ยจั๊กจั่น  

ท่อนพันธุ์ที่เป็นโรค  

ปัจจัยที่ส่งเสริมการแพร่ระบาดของโรค
 แห้งแล้ง  

 ดินทรายที่อุดมสมบูรณ์ต่ำ  

สารเคมีที่ใช้ป้องกันและวิธีการใช้