Domain name : http://opendata.ocsb.go.th/services/api/

จำนวนชุดข้อมูลแบบ API :
3 รายการ

No. กลุ่มข้อมูล ชื่อชุดข้อมูล Method API URL
1 สถานการณ์ด้านอ้อย ปริมาณอ้อยแต่ละประเภทรายโรงงาน GET http://opendata.ocsb.go.th/services/api/V_ODS_CANE_BY_TYPE_AND_FACTORY
2 สถานการณ์ด้านน้ำตาลทราย ปริมาณการผลิตกากน้ำตาลรายโรงงาน GET http://opendata.ocsb.go.th/services/api/V_ODS_CANELESS_QUALITY_BY_FACTORY
3 สถานการณ์ด้านอ้อย ปริมาณอ้อยเข้าหีบเทียบกับค่า C.C.S รายโรงงาน GET http://opendata.ocsb.go.th/services/api/V_ODS_CANEPRESS_CCS_BY_FACTORY